Từ biểu thị ý kính trọng hoặc thân mật khi nói chuyện với ai, đặt sau câu

Gọi Ngay