bách nhật

Cây thân có cùng họ với rau dền, lá mềm, mọc đối, mặt dưới là có lông trắng, cụm hoa hình đầu

 

 

Gọi Ngay