bách phát bách trúng

Trăm phát trúng cả trăm, phát nào trúng phát ấy. Bắn rất giỏi, bách phát bách trúng.

 

Gọi Ngay