bài tiết

Thải ra ngoài cơ thể, bài tiết mồ hôi, cơ quan bài tiết

 

 

Gọi Ngay