Tìm cách làm cho vấn đề khó khăn có một kết quả tốt đẹp.