Bó buộc ở một chỗ nào hay trong một hoàn cảnh nào.