Được thả lỏng trong một nơi nào, một phạm vi nào nhất định.