Người có quyền theo dõi và kiểm tra việc thực hiện những điều đã quy định.