Giữ, Không còn tự do đi lại (người bị coi là có tội).