1. vật được đan từ nhiều thanh tre, nứa dùng để bắc ngang bắc bọc cho cây leo.
  2. gác trên bếp để đổ vật.