giàn làm chỗ cho công nhân xây dựng đứng làm việc trên cao hoặc chống đỡ dưới cốt pha.