người đàn bà đã có chồng nhưng phạm tội thông dâm với người khác.