giới tội phạm, chuyên sống bằng nghề trộm cướp, đâm thuê chém mướn.