1. diễn, trình bày cho hiểu
  2. xem xét, tra cứu.