bán hàng không có chỗ cố định, gánh đi từ chỗ này sang chỗ khác.