không rộng rãi trong cách giao tiếp, ứng xử của bản thân