Từ biểu thị quan hệ trái ngược giữa điều kiện và sự việc để nhấn mạnh sự việc dù sao cũng xảy ra