Những người nhỏ tuổi ra đời để xây dựng, vun đắp cho tương lai