Vật hình tròn hoặc vuông dẹt dùng đăt vật gì lên mà bưng bê