1. mất danh dự, xấu hổ

2. Không còn thấy trở lại nữa