Màu bốt đóng thành hình thỏi phấn, có thể vẽ trực tiếp lên giấy