Vật dùng làm mẫu, giúp hiểu biết về hàng loạt những cái khác cùng loại