1. trời cao
  2. Giá trị vượt quá so với giá trị thực