Trở nên yếu đuối, nhụt chí trước tác động tình cảm, hoàn cảnh