Chất làm cho vật khác hấp hơi và có mùi nồng. 2. Chất tráng ở ngoài đồ sành sứ cho láng bóng, đẹp