Chính sách chiều theo nguyện vọng của dân nhằm đạt được mục đích của mình